Vedtægter for Swim Team Taastrup (STT)

§1 Klubbens navn og hjemsted

Klubbens navn er: Swim Team Taastrup (STT)

Dens hjemsted er: Høje-Taastrup Kommune

§ 2 Klubbens formål

Stk. 1. Klubbens formål er at fremme interessen for vandaktiviteter og skabe de bedst mulige betingelser for svømning, fra undervisningsniveau til eliteniveau, i Høje-Taastrup Kommune, og samtidig at arbejde for at opnå et godt kammeratskab og en god klubånd.

Stk. 2. At undervise i selvredning og livredning, for derigennem at mindske antallet af drukneulykker og øge sikkerhed omkring vandaktiviteter.

§ 3 Medlemskab af organisationer

Swim Team Taastrup kan lade sig optage i alle de forbund under idrættens fællesråd m.v., der har med svømning at gøre.

§ 4 Medlemsrettigheder og medlemspligter

Stk. 1. Som aktiv medlemmer kan optages enhver enkeltperson, der opfylder DIF’s betingelser. Ligeledes skal DIF’s betingelser overholdes for at bevare medlemskab.

Stk. 2. Som ressourcepersoner kan optages enhver enkeltperson, der interesserer sig for foreningens formål. En ressourceperson betragtes internt som medlem.

Stk. 3. For gyldig udmeldelse kræves, at den er skriftlig og at det pågældende medlem ikke skylder kontingent / er i restance.

Stk. 4. Når et medlem er i kontingentrestance ud over 2 måneder, kan medlemmet ekskluderes. En sådan ekskludering ophæver ikke klubbens krav for indfrielse af restance.

Stk. 5. Foreningens kontingent og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 5 Ordinær Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal.

Stk. 3. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel, skriftligt eller elektronisk eller ved annoncering i mindst et lokalt distriktsblad/dagblad. Dagsorden bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen på STTs hjemmeside og ved opslag i Taastrup Svømmehal.

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være  indsendt skriftligt kun til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer som ikke er i kontingentrestance og er fyldt 15 år. Hver forælder, der repræsenterer et eller flere børn eller sig selv, kan dog kun afgive een stemme.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. VaIg af dirigent
 2. VaIg af referent og stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 4. Forelæggelse af årsrapport for det forløbne år til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag*
 6. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 7. VaIg af bestyrelse
 8. VaIg af 2 bestyrelsessuppleanter
 9. VaIg af 1 revisorer
 10. VaIg af I revisorsuppleant
 11. Eventuelt

* Offentliggøres på selve generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges på generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutninger om klubbens opløsning kvalificeret flertal jfr. §9 og §10. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt blot et medlem forlanger det. Der udfærdiges referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af referenten og af dirigenten. Referatet skal senest en måned efter afholdt generalforsamling forefindes på foreningens hjemmeside.

Stk. 7. Ekstraordinære generalforsamlinger kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer, eller 50 af klubbens stemmeberettigede medlemmer, skriftligt overfor bestyrelsen stiller krav herom, med angivelse af det emne, der ønskes behandlet.

Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m gæIder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 6 Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen, der består af 7 medlemmer, vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling såIedes: 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år og 4 bestyrelsesmedlemmer væIges i lige år. 2 bestyrelses suppleanter vælges hvert år. 1 revisorer og 1 revisorsuppleant væIges ligeledes hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand,næstformand, kasserer og sekretær. Konstitueringen forefindes ved førstkommende bestyrelsesmøde herefter skal det annonceres på foreningens hjemmeside. 

Stk. 2. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, den gældende forretningsorden skal til enhver tid forefindes elektronisk for medlemmerne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

Stk. 4. Ved afstemning er simpel flertal gæIdende. Ved stemmelighed er formanden respektiv den fungerende mødeleders stemme afgørende. Efter hvert bestyrelsesmøde udarbejdes et referat, som tilstilles alle bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter.

Stk. 5. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til klubbens vedtægter.

Stk. 6. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år.

§ 7 Regnskab og revision

Stk. 1. Klubbens regnskab er kaIenderåret. Årsregnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift. Revisorerne skal hvert år gennemgå regnskabet og bI.a. påse, at beholdningen er til stede.

§ 8 Tegning og hæftelse

Stk. 1. Klubben tegnes af formanden og næstformanden i forening. Tildeling af prokura kan meddeles af bestyrelsen. Der påhviIer ikke klubbens bestyrelse eller medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviIer klubben.

§ 9 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Nærværende vedtægter kan ændres på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 10 Klubbens nedIæggeIse

Stk. 1. Bestemmelse om klubbens nedIæggeIse kan kun tages på en i dette øjemed særIigt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede er til stede. For at forslaget kan vedtages,  kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinære generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Stk. 2. Nedlægges klubben, hensættes dens eventuelle aktiver med henblik på opstart af en ny idrætsforening eller til idrætslige formåI i Høje-Taastrup Kommune, efter generalforsamlingens beslutning.

Stk. 3. Evt. hensatte aktiver bestyres af Høje-Taastrup Kommune.

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 14/12-2010, og træder i kraft den 1. januar 2011.

Vedtægterne er senest revideret på ordinær generalforsamling 10.02.2022

 

10.februar 2022

 

Som dirigent:

Vagn Sørensen